A A A

RSAQUA system zarządzania i rozliczania opłat za wodę i kanalizację.

           

Modułowy system mobilny RSIkasent

 

wersja 2.357 2024-03-16

 • Import danych z systemów odczytów zdalnych Odczyty->Wczytaj odczyty. Wczytanie odczytów (z walidacją struktur, logiczną walidacją danych) kończy się raportem.
 • Zmiana kolejności ułożenia danych w zestawieniu wodomierzy (zmiana na prośbę jednego z podmiotów). Wodomierze->Zestawienia
 • Inne drobne poprawki.

 

wersja 2.356 2024-03-12

 • Zarządzanie trasami przy wydawaniu danych dla inkasentów (możliwość nie tylko dodawania, ale też usuwania zapamiętanych tras). Specjalne -> Export -> Usuń zapamiętaną trasę.
 • Kontrola zgodności stanu licznika z ostatnim odczytem przy wprowadzaniu nowego odczytu licznikowego.
 • Zmiany struktur do Krajowego Systemu Ewidencji Faktur.

 

wersja 2.339 2023-02-18

 • Rozszerzenie informacji o zarejestrowanych fakturach w systemie RSFk (Faktury->Edycja faktury->Księgowania RSFk). W tym oknie zawarte są informacje o dekrecie (z datą i numeracją) do którego trafiła zarejestrowana faktura. Informacje te są dostępne jedynie w instalacjach systemu RSAqua, które współpracują z RSFk.
 • Rozszerzenie informacji o zarejestrowanych zapłatach w systemie RSFk (Raporty->Raporty kasowo-bankowe (lub pozostałe dokumenty rozrachunkowe) )->Pozycje->Edycja pozycji->Księgowania RSFk). W tym oknie zawarte są informacje o dekrecie (z datą i numeracją) do którego trafiła zarejestrowana zapłata. Informacje te są dostępne jedynie w instalacjach systemu RSAqua, które współpracują z RSFk.
 • Rozszerzenie wydruku stanu magazynowego o kolumnę WARTOŚĆ oraz zbiorcze informacje statusów (ilość oraz wartość) w wydruku stanu magazynowego (bieżącego jak i stanu na dany dzień).
 • Dodanie kolumny informacyjnej Numeracja w oknie kartoteki kontrahenta Windykacja. 
 • Przygotowanie struktur do Krajowego Systemu Ewidencji Faktur.

 

 

wersja 2.335 2022-06-11

 • Rozszerzenie możliwości rejestracji faktur i not księgowych w systemie RSFk na podstawie pozycji faktur (not) zawierających informacje o przynależności punktu do rejonu.
  Definicje ustalone w schematach rejestracji (Specjalne->Rejestracja faktur->Rejestracja->Schematy->Schematy-> Polecenie(Kwota netto pozycji faktury, gdy przypisany punkt (konto rejonu)) opisana jako KONTO_REJON
 • Rozszerzenie możliwości rejestracji faktur i not księgowych w systemie RSFk na podstawie pozycji faktur (not) przypisanych do konta wzorca opłaty
  Definicje ustalone w schematach rejestracji (Specjalne->Rejestracja faktur->Rejestracja->Schematy->Schematy-> Polecenie(Kwota netto pozycji faktury (konto wzorca opłaty))
  opisana jako KONTO_WZORZEC
 • Dostosowanie słowników do definicji rejestracji faktur (not księgowych) w rejonach i wzorcach opłat dla instalacji RSAqua współpracującą z systemem RSFk.
 • Możliwość własnej definicji księgowań (rejestracji) do systemu RSFk (Specjalne->Rejestracja faktur->Rejestracja->Schematy).
 • Przygotowanie struktury danych do obsługi w systemie wodomierzy sprzężonych.

 

wersja 2.318 2022-02-10

 • Przygotowanie struktur danych i baz do obsługi nowego formatu JPK_VAT(2) obowiązującego od 01.01.2022r.
 • Zmiana wyświetlania raportu dla inkasenta (pominięcie na zestawieniu punktów już odczytanych).
 • Dostosowanie wydruków wezwań oraz not odsetkowych do obsługi płatności masowych.
 • Drobne poprawki.

 

wersja 2.317 2022-01-27

 • Przygotowanie struktur danych i bazy do obsługi płatności masowych
 • Wysyłka faktur wraz z rozliczeniem za wybrany okres w obsłudze e-obiegu dokumentów

 

wersja 2.310 2022-01-03

 • Dostosowanie wydruków faktur do indywidualnych kont (dla płatności masowych)
 • Eksport danych do systemu RSInkasent w wersji z obsługą płatności masowych.
 • Przygotowanie systemu do importu plików bankowych z automatycznym rozliczeniem zapłat.
 • Możliwość dołączenia rozliczenia płatnika do wydruku faktury w wybranym zakresie czasowym.

 

wersja 2.302 2021-10-15

 • Poprawa wydruku faktury korygującej.
 • Zmiana sposobu sprawdzania i propozycji rozliczenia nadpłat nie przywiązanych do faktury (względnie nadpłaconych faktur). Funkcje specjalne->Automatyczne rozliczenie nadpłat-> Analiza(bez rozliczania)

 

 

wersja 2.301 2021-10-01

 • Nowe zestawienie do celów weryfikacyjnych (tylko dla instalacji wspólnych z systemem księgowym RSFk). Raporty->Salda rozrachunków->okno RSFk (zaznaczamy "Pokaż pozycje z RSFk", aby wyświetlić salda kont z systemu księgowego dla danego kontrahenta - zaznaczamy "Pokaż tylko różnice", aby wyświetlić jedynie te pozycje, które mają różne salda w systemie księgowym i RSAqua)
 • Możliwość zaczytania do 2 miesięcy dla odczytów prognozowanych, pod warunkiem importowania danych z palmtopów z danymi zawierającymi prognozy. Specjalne-> Import danych->Weryfikacja i zaznaczenie Liczby miesięcznych odczytów prognoz na: albo 1 miesiąc, albo 2 miesiące.
 • Weryfikacja unikatowego numeru wodomierza przy wprowadzaniu nowych pozycji zarówno do magazynu, jak i poza nim.
 • Integracja z systemem ERP INFRA w zakresie wystawiania nowych faktur - faktury wystawione po raz pierwszy widoczne są w systemie ERP INFRA.
 • Przy wprowadzaniu nowego płatnika, jak i poprawie istniejącego przenosi się również adres e-mail do systemy ERP INFRA.
 • Dużo mniejszych poprawek zgłoszonych przez użytkowników.

 

 

wersja 2.299 2021-08-19

 • Rozszerzenie systemu o funkcjonalność oznaczania rodzajów odczytów (dokonany przez użytkowników systemów RSAqua, poprzez oświadczenie płatnika punktu, jako uśredniony)
 • Możliwość wystawienia jednoczesnych kilku odczytów prognozowanych (do pół roku na przód). Odczyty->Nowy->zaznaczenie "Dodaj odczyt z prognozą"-> Liczba prognoz
 • Zmiana (rozszerzenie) informacji na kartotece kontrahenta w zakładce "Punkty" o rodzaj odczytu. Płatnicy->Kartoteka kontrahenta->zakładka Punkty->Odczyty
 • Zmiana informacji na punkcie o rodzaju odczytu. Punkty-> Odczyty punktu.
 • Integracja z systemem ERP INFRA w zakresie wystawiania nowych faktur, edycji i kasowania, rejestracja zapłat (otwarte API) w postaci publicznych bibliotek.

 

 

wersja 2.291 2021-05-16

 • Rozszerzenie programu o funkcjonalność Magazyn Wodomierzy.
  Od tej wersji można prowadzić pełną gospodarkę wodomierzową w oparciu o statusy wodomierzy. Aktualizacja statusów pozwala na dowolne (i elastyczne) podejście do gospodarki wodomierzami w zakresie przedsiębiorstwa.
  Przedsiębiorstwa, które nie prowadzą komputerowej ewidencji mogą zrezygnować opierając się jedynie na statusach 'W LEGALIZACJI', 'W UŻYCIU', 'KASACJA', 'NA SKŁADZIE'.
 • Zmiana nomenklatury w systemie (zamiast Liczniki jest obecnie Wodomierze).
 • Dostosowanie wszystkich zestawień i eksportów do funkcjonalności "statusowej".
 • Zmiana (rozszerzenie) protokołów wymiany wodomierzy u klientów.
 • Zmiana informacji przy wymianie wodomierzy na punktach.
 • Uaktywnienie zmiany rozliczania punktów z typu ryczałtowego na wodomierzowy.
 • Zmiana rozliczania punktu w przypadku braku cenników w zakresie wystawianych faktur.
 • Integracja z systemem ERP INFRA w zakresie zakładania nowych kontrahentów, edycji i ich kasowania, wystawiania nowych faktur, edycji i kasowania.

 

wersja 2.285 2020-12-29

 • Zmiany związane z nowym cennikami.
 • Zmieniono również zakres wyświetlanej informacji na zestawieniu Salda rozrachunków. Obecnie można ukryć nie tylko "planowane odsetki", ale również "nadpłaty". Raporty-> Salda rozrachunków -> Checkbox "Pokaż nadpłaty".
 • Przyspieszono wystawianie faktur przy większej ilości odczytów.

 

wersja 2.284 2020-11-10

 • Zmiany związane z nowym formatem pliku JPK_VAT.
 • Każda pozycja sprzedażowa (faktura) może być indywidualnie oznaczona zarówno w trakcie wystawiania jak i edycji.
  Wszystkie oznaczenia GTU, procedury jak i oznaczenia dokumentów ( RO - w przypadku dokumentu zbiorczego
  wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących, WEW w przypadku dokumentu wewnętrznego,
  FP -  w przypadku faktury do paragonu, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy)  poszczególnych pól nowych formatów
  znajdują się w dymkach (opisach). Ustawienia zmieniamy poprzez Edycja-> JPK_VAT i akceptacja.
 • Oznaczenie pozycji sprzedażowych we wzorcach (Słowniki->Wzorce opłat->Edycja-JPK_VAT) skutkuje automatycznym
  oznaczeniem NOWEJ faktury
 • Podobne oznaczenia dokonujemy dla kontrahentów, którym przypisana jest jakaś stała "cecha" JPK_VAT
  (Płatnicy->Edycja->JPK_VAT). Tu również wystawienie NOWEJ faktury skutkuje oznaczeniem jej tymi "cechami",
 • Dla podatników VAT jest włączone automatyczne oznaczanie faktur MPP (split payment-metoda podzielonej płatności),
  gdy faktura jest brutto powyżej 15 000 PLN (jako parametr w systemie) oraz zawiera jedno z oznaczeń GTU.

 

 

wersja 2.283 2020-09-06

 • Dodatkowe zestawienia: Tabele -> Liczniki -> Inwentaryzacja wod. (wykaz instalacji liczników w dniach).
  Dodatkowym zestawieniem jest wykaz instalacji (zmian) nowych liczników w zakresie dwóch wybranych dat na punktach.
 • Rozszerzenie raportu (Raporty->Rozliczenie sprzedaży z faktur) o możliwość zsumowania wybranych pozycji sprzedażowych faktur wg ujęcia wodnego, co dla sprzedaży wody zsumuje w/w sprzedaż w zakresie czasowym poszczególnymi ujęciami. Gdy dana pozycja nie jest przypisana do punktu, to wykazywana jako "niesklasyfikowane". Punkty są bowiem przypisane do poszczególnych ujęć wodnych.
 • Przygotowanie struktur danych do integracji z systemem ERP INFRA w zakresie wymiany danych on-line.
 • Drobne poprawki.

 

 

wersja 2.282 2020-08-04

 • Nowe zestawienia: Tabele -> Liczniki -> Inwentaryzacja wod.
  Jest to zestaw zestawień inwentaryzacyjnych. Dokumentują one stany instalacyjne poszczególnych mierników na punktach. Jest możliwość zestawienia aktualnego
  stanu, ale również na wybrany dzień. Oba zestawienia zawierają informacje o strukturze zainstalowanych urządzeń.
  Dodatkowym zestawieniem jest porównanie tych stanów na dwie wybrane daty, gdzie program pokazuje tylko różnice inwentaryzacyjne.
 • Poprawienie wystawiania faktur związanych z wystawionymi odczytami. Poprawka dotyczyła przypadków, gdy niektóre naliczenia nie wykonywały się poprawnie.
 • Przygotowanie struktur danych pod automatyczne wczytywanie odczytów z systemów Apator Powogaz SA (zdalnego odczytywania danych z liczników).

 

wersja 2.280 2020-07-29

 • rozszerzenie zestawienia liczników. Teraz jest możliwość wybrania dowolnej liczby rejonów, które mają być ujęte (poprzednio tylko wszystkie albo dla jednego rejonu). Zestawienie otrzymujemy wybierając Tabele -> Liczniki -> Zestawienia -> Wybór liczników z bazy.

 

wersja 2.279 2020-07-14

 • zmiana układu wydruku faktury:
  a. dołączenie terminu płatności do dat wystawienia i faktury,
  b. dołączenie informacji o rozliczeniu faktury (informacja ile pozostało jeszcze do zapłaty względnie do zwrotu dla faktur korygujących).
 • możliwość zresetowania układu (rozmiarów, położenia) wszystkich okien przez użytkownika do ustawień domyślnych (Pomoc -> Reset okien).

 

wersja 2.278 2020-06-30

 • zmiana układu zestawień wodomierzy (Tabele->Liczniki->Zestawienia-> Wybór liczników z bazy):
  a. bez dołączonych danych adresowych punktu zestawienia są wg NUMERÓW liczników
  b. z dołączonymi danymi adresowymi punktu zestawienia są wg ADRESÓW punktów
 • wprowadzenie pola ilości miesięcy (z zakresu 1..12), co ile mają być naliczane opłaty stałe w punktach (Punkty->Edycja). Domyślnie pole ma wartość 1, co oznacza, iż opłaty naliczają się comiesięcznie. W przypadku więc wystawienia faktury co dwa miesiące system AUTOMATYCZNIE podwoi ilość opłat stałych na bieżącej fakturze (przyjmując, iż w poprzednim miesiącu nie naliczono opłat stałych).
  Jeśli wpiszemy np. 12, to oznacza naliczenie opłat tylko raz w roku (raz na 12 miesięcy).
 • umożliwienie zmiany statusu licznika w oknie edycji (Tabele->Liczniki->Edycja) oraz jego typu (aktywny, usunięty bądź skasowany).

 

wersja 2.277 2020-06-29

 • zmiana interpretacji rodzaju wodomierzy
  od obecnej wersji
  wszystkie wodomierze mogą być następującego rodzaju:
  a. wodomierz główny (domyślna wartość dla nowo wprowadzanych) albo
  b. wodomierz (jako podlicznik do wodomierza głównego) albo
  c. wodomierz dodatkowy (dla rozliczeń zużycia wody bezpowrotnej - np. do podlewania ogródka) albo
  d. urządzenie pomiarowe (dla obliczeń zużycia ścieków) albo
  e. inne niesklasyfikowane urządzenie (np. wirtualne wodomierze).

 • zmiana zestawień wodomierzowych (Tabele->Liczniki->Zestawienia).
  a. możliwość wykonania zestawienia wyfiltrowanych w oknie wodomierzy albo
  b. stworzenie dowolnego zestawienia wg wzoru
  Zestawienie wodomierzy

 

wersja 2.274 2020-06-19

 • automatyczne rozliczanie nadpłat (nie przywiązanych do żadnego dokumentu jak i zwykłych nadpłat) przy wystawianiu nowych faktur z tytułu rozliczania odczytów (jako parametr Tabele-> Odczyty-> Wystawianie faktur-> Ustawienia-> Rozlicz nadpłaty).
  Rozliczanie nadpłat jest w następnej kolejności:
  a. przyłączanie wpłat nie powiązanych z żadną fakturą w kolejności od najstarszej,
  b. rozliczanie nadpłaconych faktur w kolejności od najstarszej.

 • weryfikacja numerów faktur przy jednoczesnym i wielostanowiskowym fakturowaniu.

 

wersja 2.273 2020-05-19

 • aktualizacja raportów kasowo-bankowych - wyłączenie naliczania odsetek z tytułu zapłat po terminie płatności,
 • dodanie pełnej obsługi stóp odsetkowych (Słowniki -> Stopy procentowe).

 

wersja 2.271 2020-04-02

 • aktualizacja raportów kasowo-bankowych. Faktury, które mają wyłączone naliczanie odsetek z tytułu zapłat po terminie płatności nie naliczają odsetek w pozycjach raportów. Wyłączanie (czasowe lub na stałe) naliczania odsetek dla faktur jest dostępne od wersji 2.269. 
 • aktualizacja struktur do importu danych z programu RSInkasent.

 

wersja 2.270 2020-03-29

 • zmiana zestawienia "Saldo rozrachunków". Można zrobić zestawienia tylko przeterminowanych, tylko terminowych lub wszystkich zaległości z nadpłatami.
 • przygotowanie i rozszerzenie danych eksportowanych do programu RSInkasent oraz zmiana (rozszerzenia) struktur importowanych.

 

wersja 2.269 2020-03-26

 • wprowadzono możliwość zarządzania treścią dodatkowego opisu do faktur wystawianych na podstawie odczytów. Wyposażono linię w pola, które wypełnia program podczas wystawiania dokumentów. Treść ta dostępna jest TYLKO dla pozycji zużycia wody.
  Zmiana jest dostępna: Tabele->Odczyty->Wystawianie faktur->Ustawienia-> Wzorzec linii informacyjnej drukowany na fakturze w pozycji.
 • wprowadzono możliwość wyłączenia czasowego naliczania odsetek od zapłat przeterminowanych dla faktur, które są wystawiane w sposób zbiorczy.
  Zmiana jest dostępna: Tabele->Odczyty->Wystawianie faktur->Ustawienia-> ustawienie statusu naliczania odsetek wystawianym fakturom w przypadku przeterminowanych zapłat.
  Jednocześnie przypominamy, iż możliwe jest zarządzanie "odsetkowaniem" indywidualnie dla
  danej faktury poprzez:
  Faktury->Edycja->Ustawienia->Odsetki od przeterminowanych zapłat dla tego dokumentu
  dla not księgowych poprzez:
  Tabele->Noty księgowe->Edycja->Odsetki od przeterminowanych zapłat dla tego dokumentu

 

wersja 2.268 2020-03-24

 • poprawa drukowania faktur korygujących uwzględniając zmianę stawki VAT, usprawnienie (przyspieszenie) przeliczania rejestrów VAT.

 

wersja 2.267 2020-03-02

 • aktualizacja wystawiania faktur na podstawie odczytów o cenniki zindywidualizowane dla wybranych kontrahentów.
 • wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w systemie (E-sprawy) .

 

wersja 2.256 2019-10-10

 1. Zmiana (i jednocześnie rozszerzenie) zestawienia 'Terminy Legalizacji' w oknie Liczniki. Można dodatkowo wybrać zakres przekroju liczników do prezentacji.

 

wersja 2.254 2019-10-09

 1. Zmiana (i jednocześnie rozszerzenie) zestawienia 'Lista odczytów' w oknie Punkty. Można wybrać zakres czasowy lub liczbę odczytów do prezentacji.
 2. Zmiana i jednocześnie przygotowanie struktur bazy danych do wprowadzenia dodatkowej funkcjonalności jakim są 'Noty księgowe', która zostanie zaimplementowana w kolejnej edycji programu.

 

wersja 2.253 2019-09-26

 1. Poprawiona edycja faktury korygującej (gubienie stawek VAT).
 2. Drobne zmiany wizualne w wydrukach faktur.

 

wersja 2.252 2019-09-02

 1. Wprowadzono możliwość edycji osoby wystawiającej fakturę (Faktury->Edycja->Ustawienia).
 2. Wprowadzono możliwość wprowadzania danych niezgodnych z wyliczeniami VAT (wyliczenie netto * stawka netto/100).
  Należy w pierwszej kolejności poprawić pozycję (-e) faktury poprzez zdjęcie znacznika "włączone przeliczanie pól ilości, ceny, wartości netto, VAT i brutto" i zapamiętanie zmienionej pozycji, a następnie (jeśli wymagane) poprawa całej informacji VAT dla faktury (przycisk Rozl.VAT->Edycja).

 

wersja 2.251 2019-06-27

 1. usunięcie informacji o zadłużeniu na wystawianych fakturach z prognozą.

 

wersja 2.250 2019-05-21

 1. Dodanie dodatkowych filtrów do zestawienia "Terminy legalizacji" (<Typ wodomierza> oraz <Status PUNKTU zamontowanego wodomierza>). Zbiory->Liczniki.>Terminy legalizacji.
 2. drobne poprawki (m.in.zmiana ceny na fakturze przy zmianie cennika).
   

wersja 2.249 2019-05-15

 1. Zmieniono zestawienie "Wpłaty" (Kontrahent->Kartoteka->Wpłaty). Na liście wpłat pojawiają się również zwroty (wykonane poprzez raporty bankowe, kasowe lub kompensatami) z minusem.
 2. Dodano nowe zestawienie w wykazie i propozycji połączenia zapłat z nadpłatami (Funkcje specjalne->Automatyczne rozliczenie nadpłat->Analiza->jeśli są pozycje-> Drukuj)

 

wersja 2.248 2019-05-02

 1. Umożliwiono szybkie zdjęcie zaznaczeń listy opłat lub zaznaczenie wszystkich opłat w oknie "Lista opłat" (Opcje->Lista opłat).

wersja 2.247 2019-03-06

 1. Zmiana ekranu obsługi eksportowania danych do urządzeń zewnętrznych (Specjalne->Eksport) oraz zmiana przechowywania danych o inkasentach. Dodatkowa funkcjonalność to wprowadzenie automatycznego wyliczenia pierwszego wolnego numeru faktury po wpisaniu 0 w dowolne pole "Nr kolejny" i zejściu z pola - program automatycznie wyszuka i wpisze pierwszy wolny numer.

wersja 2.246 2019-02-27

 1. Przygotowanie danych do sprawozdań GUS w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 2. (Raporty->GUS Spis ludn.i mieszkań 2021r.). Tworzenie raportów zawierających informacje o wygenerowanych danych.
 3. Aktualizacja danych o TERYT wszystkich punktów (Punkty->Edycja->Ustawienia TERYT).

 

wersja 2.244 2019-01-18

 1. Dodanie daty ostatniego odczytu (w nawiasach) do opisu pozycji faktury związanej z zużyciem.
 2. Usprawnienie (przyśpieszenie) zestawienia "Właściciele"  (Punkty-> Właściciele).
 3. Zmiana (rozbicie) informacji na zestawieniu "Właściciele" (Punkty-> Właściciele) o podmioty i osoby fizyczne, co ma ułatwić sprawozdawczość dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 


OPIS
 
 • Zarządzanie płatnikami (przegląd bieżącego zadłużenia, ustalonych punktów poboru opłat wraz z odczytami, pełna windykacja, tworzenie indywidualnych notatek usprawniających wewnętrzny obieg informacji),
 • Zarządzanie punktami opłat (definiowalne opłaty, historia właścicieli, klasyfikowanie, grupowanie wg własnych układów, zarządzanie miernikami, tworzenie struktur licznik - podlicznik w dowolnym wymiarze),
 • Wystawianie faktur (edycja, tworzenie faktur nie związanych z dystrybucją wody, powiązanie z cennikami w celu łatwiejszego wystawiania dokumentów, dowolne wyszukiwanie, drukowanie w formacie plików pdf i wysyłka na adres e-mail),
 • Szybkie wprowadzanie odczytów (dla służb odpowiedzialnych za ewidencję i przyjmowanie danych - bez wystawiania dokumentów rozliczeniowych),
 • Pełna i szybka wymiana danych z urządzeniami mobilnymi dla zestawów inkasenckich,
 • Automatyczna rejestracja wystawionych dokumentów płatniczych w systemie RSFk wraz z ich rozliczeniami  (zapłaty, kompensaty, umorzenia),
 • Automatyczne rozliczanie nadpłat,
 • Prowadzenie raportów kasowo - bankowych (automatyczne rozliczanie), ewidencja rekompensat, umorzeń.
 • Przesyłanie faktur sprzedażowych na adresy e-mail kontrahentów z ich ewidencją (rejestr wysyłek) w ramach elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Rejestracja i przechowywanie dokumentów w systemie nie związanych z rozliczeniem sprzedaży wody (E-sprawy).

 


EKRANY (przykładowe zrzuty ekranowe - widoczne dane są danymi fikcyjnymi - wszelka zbieżność nazwisk i miejsc jest przypadkowa)

Ekran 1 Ekran 2 Ekran 3 Ekran 4


Szybkie linki

 

RSAqua

RSFk

RSLokator

RSRejestrator

RSInkasent


O Usługach Informatycznych RS

 

Informacje o firmie

Newsletter

 

 

 


Informacje Strony

 

Polityka prywatności

Warunki użytkowania

Wyłączenia prawne

Prawa autorskie

Ciasteczka


Kontakt

 

Telefony:

+48 501 581 211 (preferowany)

+48 77 5432 466