A A A

RSAQUA system zarządzania i rozliczania opłat za wodę i kanalizację.

           

Modułowy system mobilny RSIkasent

 

 

wersja 2.256 2019-10-10

 1. Zmiana (i jednocześnie rozszerzenie) zestawienia 'Terminy Legalizacji' w oknie Liczniki. Można dodatkowo wybrać zakres przekroju liczników do prezentacji.

 

wersja 2.254 2019-10-09

 1. Zmiana (i jednocześnie rozszerzenie) zestawienia 'Lista odczytów' w oknie Punkty. Można wybrać zakres czasowy lub liczbę odczytów do prezentacji.
 2. Zmiana i jednocześnie przygotowanie struktur bazy danych do wprowadzenia dodatkowej funkcjonalności jakim są 'Noty księgowe', która zostanie zaimplementowana w kolejnej edycji programu.

 

wersja 2.253 2019-09-26

 1. Poprawiona edycja faktury korygującej (gubienie stawek VAT).
 2. Drobne zmiany wizualne w wydrukach faktur.

 

wersja 2.252 2019-09-02

 1. Wprowadzono możliwość edycji osoby wystawiającej fakturę (Faktury->Edycja->Ustawienia).
 2. Wprowadzono możliwość wprowadzania danych niezgodnych z wyliczeniami VAT (wyliczenie netto * stawka netto/100).
  Należy w pierwszej kolejności poprawić pozycję (-e) faktury poprzez zdjęcie znacznika "włączone przeliczanie pól ilości, ceny, wartości netto, VAT i brutto" i zapamiętanie zmienionej pozycji, a następnie (jeśli wymagane) poprawa całej informacji VAT dla faktury (przycisk Rozl.VAT->Edycja).

 

wersja 2.251 2019-06-27

 1. usunięcie informacji o zadłużeniu na wystawianych fakturach z prognozą.

 

wersja 2.250 2019-05-21

 1. Dodanie dodatkowych filtrów do zestawienia "Terminy legalizacji" (<Typ wodomierza> oraz <Status PUNKTU zamontowanego wodomierza>). Zbiory->Liczniki.>Terminy legalizacji.
 2. drobne poprawki (m.in.zmiana ceny na fakturze przy zmianie cennika).
   

wersja 2.249 2019-05-15

 1. Zmieniono zestawienie "Wpłaty" (Kontrahent->Kartoteka->Wpłaty). Na liście wpłat pojawiają się również zwroty (wykonane poprzez raporty bankowe, kasowe lub kompensatami) z minusem.
 2. Dodano nowe zestawienie w wykazie i propozycji połączenia zapłat z nadpłatami (Funkcje specjalne->Automatyczne rozliczenie nadpłat->Analiza->jeśli są pozycje-> Drukuj)

 

wersja 2.248 2019-05-02

 1. Umożliwiono szybkie zdjęcie zaznaczeń listy opłat lub zaznaczenie wszystkich opłat w oknie "Lista opłat" (Opcje->Lista opłat).

wersja 2.247 2019-03-06

 1. Zmiana ekranu obsługi eksportowania danych do urządzeń zewnętrznych (Specjalne->Eksport) oraz zmiana przechowywania danych o inkasentach. Dodatkowa funkcjonalność to wprowadzenie automatycznego wyliczenia pierwszego wolnego numeru faktury po wpisaniu 0 w dowolne pole "Nr kolejny" i zejściu z pola - program automatycznie wyszuka i wpisze pierwszy wolny numer.

wersja 2.246 2019-02-27

 1. Przygotowanie danych do sprawozdań GUS w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 2. (Raporty->GUS Spis ludn.i mieszkań 2021r.). Tworzenie raportów zawierających informacje o wygenerowanych danych.
 3. Aktualizacja danych o TERYT wszystkich punktów (Punkty->Edycja->Ustawienia TERYT).

 

wersja 2.244 2019-01-18

 1. Dodanie daty ostatniego odczytu (w nawiasach) do opisu pozycji faktury związanej z zużyciem.
 2. Usprawnienie (przyśpieszenie) zestawienia "Właściciele"  (Punkty-> Właściciele).
 3. Zmiana (rozbicie) informacji na zestawieniu "Właściciele" (Punkty-> Właściciele) o podmioty i osoby fizyczne, co ma ułatwić sprawozdawczość dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 


OPIS
 
 • Zarządzanie płatnikami (przegląd bieżącego zadłużenia, ustalonych punktów poboru opłat wraz z odczytami, pełna windykacja, tworzenie indywidualnych notatek usprawniających wewnętrzny obieg informacji),
 • Zarządzanie punktami opłat (definiowalne opłaty, historia właścicieli, klasyfikowanie, grupowanie wg własnych układów, zarządzanie miernikami, tworzenie struktur licznik - podlicznik w dowolnym wymiarze),
 • Wystawianie faktur (edycja, tworzenie faktur nie związanych z dystrybucją wody, powiązanie z cennikami w celu łatwiejszego wystawiania dokumentów, dowolne wyszukiwanie, drukowanie w formacie plików pdf i wysyłka na adres e-mail),
 • Szybkie wprowadzanie odczytów (dla służb odpowiedzialnych za ewidencję i przyjmowanie danych - bez wystawiania dokumentów rozliczeniowych),
 • Pełna i szybka wymiana danych z urządzeniami mobilnymi dla zestawów inkasenckich,
 • Automatyczna rejestracja wystawionych dokumentów płatniczych w systemie RSFk wraz z ich rozliczeniami  (zapłaty, kompensaty, umorzenia),
 • Automatyczne rozliczanie nadpłat,
 • Prowadzenie raportów kasowo - bankowych (automatyczne rozliczanie), ewidencja rekompensat, umorzeń.

 


EKRANY (przykładowe zrzuty ekranowe - widoczne dane są danymi fikcyjnymi - wszelka zbieżność nazwisk i miejsc jest przypadkowa)

Ekran 1 Ekran 2 Ekran 3 Ekran 4


Szybkie linki

 

RSAqua

RSFk

RSLokator

RSRejestrator

RSInkasent


O Usługach Informatycznych RS

 

Informacje o firmie

Newsletter

 

 

 


Informacje Strony

 

Polityka prywatności

Warunki użytkowania

Wyłączenia prawne

Prawa autorskie

Ciasteczka


Kontakt

 

Telefony:

+48 501 581 211 (preferowany)

+48 77 5432 466

Adres elektroniczny